โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 46
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 90.20 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 7 3 28 0 0 135
ร้อยละ 4.05 % 1.73 % 16.18 % 0.00 % 0.00 % 78.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 9 5 29 0 0 181
ร้อยละ 4.02 % 2.23 % 12.95 % 0.00 % 0.00 % 80.80 %

224 : 9 , 5 , 29 , 0 , 0 , 181...4.02 , 2.23 , 12.95 , 0.00 , 0.00 , 80.80 = 43 : 19.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20%

Powered By www.thaieducation.net