โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 4 0 5 3 0 39
ร้อยละ 7.84 % 0.00 % 9.80 % 5.88 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 13 0 15 5 0 141
ร้อยละ 7.47 % 0.00 % 8.62 % 2.87 % 0.00 % 81.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 17 0 20 8 0 180
ร้อยละ 7.56 % 0.00 % 8.89 % 3.56 % 0.00 % 80.00 %

225 : 17 , 0 , 20 , 8 , 0 , 180...7.56 , 0.00 , 8.89 , 3.56 , 0.00 , 80.00 = 45 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net