โรงเรียนอินทนนท์วิทยา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 3 2 2 0 24
ร้อยละ 13.89 % 8.33 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 73
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 6.10 % 0.00 % 0.00 % 89.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 5 1 2 0 0 48
ร้อยละ 8.93 % 1.79 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 14 4 9 2 0 145
ร้อยละ 8.05 % 2.30 % 5.17 % 1.15 % 0.00 % 83.33 %

118 : 9 , 3 , 7 , 2 , 0 , 97...7.63 , 2.54 , 5.93 , 1.69 , 0.00 , 82.20 = 21 : 17.80
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net