โรงเรียนอินทนนท์วิทยา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 31
ร้อยละ 8.11 % 5.41 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 1 2 7 0 0 72
ร้อยละ 1.22 % 2.44 % 8.54 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 51
ร้อยละ 5.36 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 91.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 7 4 10 0 0 154
ร้อยละ 4.00 % 2.29 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %

119 : 4 , 4 , 8 , 0 , 0 , 103...3.36 , 3.36 , 6.72 , 0.00 , 0.00 , 86.55 = 16 : 13.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00%

Powered By www.thaieducation.net