โรงเรียนอินทนนท์วิทยา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 34
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 91.89 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 4 2 7 6 9 53
ร้อยละ 4.94 % 2.47 % 8.64 % 7.41 % 11.11 % 65.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 3 0 6 3 9 35
ร้อยละ 5.36 % 0.00 % 10.71 % 5.36 % 16.07 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 7 3 14 10 18 122
ร้อยละ 4.02 % 1.72 % 8.05 % 5.75 % 10.34 % 70.11 %

118 : 4 , 3 , 8 , 7 , 9 , 87...3.39 , 2.54 , 6.78 , 5.93 , 7.63 , 73.73 = 31 : 26.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 29.89%

Powered By www.thaieducation.net