โรงเรียนอินทนนท์วิทยา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 0 2 2 0 28
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 17 20 8 3 0 33
ร้อยละ 20.99 % 24.69 % 9.88 % 3.70 % 0.00 % 40.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 11 13 4 1 0 27
ร้อยละ 19.64 % 23.21 % 7.14 % 1.79 % 0.00 % 48.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 32 33 14 6 0 88
ร้อยละ 18.50 % 19.08 % 8.09 % 3.47 % 0.00 % 50.87 %

117 : 21 , 20 , 10 , 5 , 0 , 61...17.95 , 17.09 , 8.55 , 4.27 , 0.00 , 52.14 = 56 : 47.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 49.13%

Powered By www.thaieducation.net