โรงเรียนบ้านแม่ปาน (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 28
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 101
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.98 % 0.00 % 0.00 % 99.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 129
ร้อยละ 0.76 % 0.00 % 1.52 % 0.00 % 0.00 % 97.73 %

132 : 1 , 0 , 2 , 0 , 0 , 129...0.76 , 0.00 , 1.52 , 0.00 , 0.00 , 97.73 = 3 : 2.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27%

Powered By www.thaieducation.net