โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 2 3 3 0 0 36
ร้อยละ 4.55 % 6.82 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 3 2 27 0 0 111
ร้อยละ 2.10 % 1.40 % 18.88 % 0.00 % 0.00 % 77.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 5 5 30 0 0 147
ร้อยละ 2.67 % 2.67 % 16.04 % 0.00 % 0.00 % 78.61 %

187 : 5 , 5 , 30 , 0 , 0 , 147...2.67 , 2.67 , 16.04 , 0.00 , 0.00 , 78.61 = 40 : 21.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 21.39%

Powered By www.thaieducation.net