โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 7 2 1 0 33
ร้อยละ 6.52 % 15.22 % 4.35 % 2.17 % 0.00 % 71.74 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 3 1 28 0 0 111
ร้อยละ 2.10 % 0.70 % 19.58 % 0.00 % 0.00 % 77.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 6 8 30 1 0 144
ร้อยละ 3.17 % 4.23 % 15.87 % 0.53 % 0.00 % 76.19 %

189 : 6 , 8 , 30 , 1 , 0 , 144...3.17 , 4.23 , 15.87 , 0.53 , 0.00 , 76.19 = 45 : 23.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81%

Powered By www.thaieducation.net