โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 7 1 1 0 28
ร้อยละ 5.13 % 17.95 % 2.56 % 2.56 % 0.00 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 3 1 26 0 0 111
ร้อยละ 2.13 % 0.71 % 18.44 % 0.00 % 0.00 % 78.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 5 8 27 1 0 139
ร้อยละ 2.78 % 4.44 % 15.00 % 0.56 % 0.00 % 77.22 %

180 : 5 , 8 , 27 , 1 , 0 , 139...2.78 , 4.44 , 15.00 , 0.56 , 0.00 , 77.22 = 41 : 22.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78%

Powered By www.thaieducation.net