โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 19
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 17 9 4 0 2 85
ร้อยละ 14.53 % 7.69 % 3.42 % 0.00 % 1.71 % 72.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 5 0 6 0 1 47
ร้อยละ 8.47 % 0.00 % 10.17 % 0.00 % 1.69 % 79.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 23 9 10 0 3 151
ร้อยละ 11.73 % 4.59 % 5.10 % 0.00 % 1.53 % 77.04 %

137 : 18 , 9 , 4 , 0 , 2 , 104...13.14 , 6.57 , 2.92 , 0.00 , 1.46 , 75.91 = 33 : 24.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.96%

Powered By www.thaieducation.net