โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 19
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 17 9 4 0 2 87
ร้อยละ 14.29 % 7.56 % 3.36 % 0.00 % 1.68 % 73.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 5 0 6 0 1 47
ร้อยละ 8.47 % 0.00 % 10.17 % 0.00 % 1.69 % 79.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 23 9 10 0 3 153
ร้อยละ 11.62 % 4.55 % 5.05 % 0.00 % 1.52 % 77.27 %

139 : 18 , 9 , 4 , 0 , 2 , 106...12.95 , 6.47 , 2.88 , 0.00 , 1.44 , 76.26 = 33 : 23.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73%

Powered By www.thaieducation.net