โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 6 4 0 2 0 8
ร้อยละ 30.00 % 20.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 21 25 4 13 0 54
ร้อยละ 17.95 % 21.37 % 3.42 % 11.11 % 0.00 % 46.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 5 5 5 2 0 42
ร้อยละ 8.47 % 8.47 % 8.47 % 3.39 % 0.00 % 71.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 32 34 9 17 0 104
ร้อยละ 16.33 % 17.35 % 4.59 % 8.67 % 0.00 % 53.06 %

137 : 27 , 29 , 4 , 15 , 0 , 62...19.71 , 21.17 , 2.92 , 10.95 , 0.00 , 45.26 = 75 : 54.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94%

Powered By www.thaieducation.net