โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 5 10 0 0 0 102
ร้อยละ 4.27 % 8.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 5.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 5 14 0 0 0 177
ร้อยละ 2.55 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.31 %

137 : 5 , 11 , 0 , 0 , 0 , 121...3.65 , 8.03 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 88.32 = 16 : 11.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.69%

Powered By www.thaieducation.net