โรงเรียนบ้านห้วยยา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 1 0 0 1 13
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 51
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 2 1 3 0 1 95
ร้อยละ 1.96 % 0.98 % 2.94 % 0.00 % 0.98 % 93.14 %

70 : 2 , 1 , 2 , 0 , 1 , 64...2.86 , 1.43 , 2.86 , 0.00 , 1.43 , 91.43 = 6 : 8.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86%

Powered By www.thaieducation.net