โรงเรียนบ้านห้วยยา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 12
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 2 1 3 0 1 47
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 5.56 % 0.00 % 1.85 % 87.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 26
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 9.38 % 3.13 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 4 3 7 2 1 85
ร้อยละ 3.92 % 2.94 % 6.86 % 1.96 % 0.98 % 83.33 %

70 : 3 , 2 , 4 , 1 , 1 , 59...4.29 , 2.86 , 5.71 , 1.43 , 1.43 , 84.29 = 11 : 15.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net