โรงเรียนบ้านห้วยยา (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 5 2 1 0 0 8
ร้อยละ 31.25 % 12.50 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 5 6 10 0 0 34
ร้อยละ 9.09 % 10.91 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 61.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 10 10 15 0 0 70
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %

71 : 10 , 8 , 11 , 0 , 0 , 42...14.08 , 11.27 , 15.49 , 0.00 , 0.00 , 59.15 = 29 : 40.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net