โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 2 0 3 1 0 68
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 4.05 % 1.35 % 0.00 % 91.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 0 3 4 0 0 68
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 5.33 % 0.00 % 0.00 % 90.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 2 3 10 1 0 156
ร้อยละ 1.16 % 1.74 % 5.81 % 0.58 % 0.00 % 90.70 %

97 : 2 , 0 , 6 , 1 , 0 , 88...2.06 , 0.00 , 6.19 , 1.03 , 0.00 , 90.72 = 9 : 9.28
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30%

Powered By www.thaieducation.net