โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 2 1 3 2 0 66
ร้อยละ 2.70 % 1.35 % 4.05 % 2.70 % 0.00 % 89.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 0 3 4 0 0 68
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 5.33 % 0.00 % 0.00 % 90.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 2 4 10 2 0 154
ร้อยละ 1.16 % 2.33 % 5.81 % 1.16 % 0.00 % 89.53 %

97 : 2 , 1 , 6 , 2 , 0 , 86...2.06 , 1.03 , 6.19 , 2.06 , 0.00 , 88.66 = 11 : 11.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.47%

Powered By www.thaieducation.net