โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 19
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 8 0 3 0 0 63
ร้อยละ 10.81 % 0.00 % 4.05 % 0.00 % 0.00 % 85.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 7 1 9 0 0 59
ร้อยละ 9.21 % 1.32 % 11.84 % 0.00 % 0.00 % 77.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 17 1 15 0 0 141
ร้อยละ 9.77 % 0.57 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 81.03 %

98 : 10 , 0 , 6 , 0 , 0 , 82...10.20 , 0.00 , 6.12 , 0.00 , 0.00 , 83.67 = 16 : 16.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97%

Powered By www.thaieducation.net