โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.70 % 1.35 % 0.00 % 95.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 73
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.63 % 1.32 % 0.00 % 96.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 0 0 6 2 0 166
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.45 % 1.15 % 0.00 % 95.40 %

98 : 0 , 0 , 4 , 1 , 0 , 93...0.00 , 0.00 , 4.08 , 1.02 , 0.00 , 94.90 = 5 : 5.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60%

Powered By www.thaieducation.net