โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 2 1 2 0 3
ร้อยละ 0.00 % 25.00 % 12.50 % 25.00 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 1 4 5 1 2 43
ร้อยละ 1.79 % 7.14 % 8.93 % 1.79 % 3.57 % 76.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 1 6 6 3 2 46
ร้อยละ 1.56 % 9.38 % 9.38 % 4.69 % 3.13 % 71.88 %

64 : 1 , 6 , 6 , 3 , 2 , 46...1.56 , 9.38 , 9.38 , 4.69 , 3.13 , 71.88 = 18 : 28.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13%

Powered By www.thaieducation.net