โรงเรียนบ้านโม่งหลวง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 4 0 1 2 1 87
ร้อยละ 4.21 % 0.00 % 1.05 % 2.11 % 1.05 % 91.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.64 % 0.00 % 3.64 % 92.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 4 0 3 2 3 159
ร้อยละ 2.34 % 0.00 % 1.75 % 1.17 % 1.75 % 92.98 %

116 : 4 , 0 , 1 , 2 , 1 , 108...3.45 , 0.00 , 0.86 , 1.72 , 0.86 , 93.10 = 8 : 6.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02%

Powered By www.thaieducation.net