โรงเรียนบ้านโม่งหลวง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 7 0 3 0 1 84
ร้อยละ 7.37 % 0.00 % 3.16 % 0.00 % 1.05 % 88.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 7 0 5 0 1 43
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 8.93 % 0.00 % 1.79 % 76.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 14 0 8 0 2 148
ร้อยละ 8.14 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 1.16 % 86.05 %

116 : 7 , 0 , 3 , 0 , 1 , 105...6.03 , 0.00 , 2.59 , 0.00 , 0.86 , 90.52 = 11 : 9.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95%

Powered By www.thaieducation.net