โรงเรียนบ้านโม่งหลวง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 7 0 3 0 1 84
ร้อยละ 7.37 % 0.00 % 3.16 % 0.00 % 1.05 % 88.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 7 0 5 0 1 159
ร้อยละ 4.07 % 0.00 % 2.91 % 0.00 % 0.58 % 92.44 %

116 : 7 , 0 , 3 , 0 , 1 , 105...6.03 , 0.00 , 2.59 , 0.00 , 0.86 , 90.52 = 11 : 9.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.56%

Powered By www.thaieducation.net