โรงเรียนบ้านโม่งหลวง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 19
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 0 4 0 1 85
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 4.21 % 0.00 % 1.05 % 89.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 51
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 91.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 10 0 6 0 1 155
ร้อยละ 5.81 % 0.00 % 3.49 % 0.00 % 0.58 % 90.12 %

116 : 6 , 0 , 5 , 0 , 1 , 104...5.17 , 0.00 , 4.31 , 0.00 , 0.86 , 89.66 = 12 : 10.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.88%

Powered By www.thaieducation.net