โรงเรียนออป.13 (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 17 12 6 10 0 40
ร้อยละ 20.00 % 14.12 % 7.06 % 11.76 % 0.00 % 47.06 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 12 28 24 10 0 71
ร้อยละ 8.28 % 19.31 % 16.55 % 6.90 % 0.00 % 48.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 29 40 30 20 0 111
ร้อยละ 12.61 % 17.39 % 13.04 % 8.70 % 0.00 % 48.26 %

230 : 29 , 40 , 30 , 20 , 0 , 111...12.61 , 17.39 , 13.04 , 8.70 , 0.00 , 48.26 = 119 : 51.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 51.74%

Powered By www.thaieducation.net