โรงเรียนออป.13 (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 20 12 6 10 0 37
ร้อยละ 23.53 % 14.12 % 7.06 % 11.76 % 0.00 % 43.53 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 15 30 27 11 0 62
ร้อยละ 10.34 % 20.69 % 18.62 % 7.59 % 0.00 % 42.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 35 42 33 21 0 99
ร้อยละ 15.22 % 18.26 % 14.35 % 9.13 % 0.00 % 43.04 %

230 : 35 , 42 , 33 , 21 , 0 , 99...15.22 , 18.26 , 14.35 , 9.13 , 0.00 , 43.04 = 131 : 56.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 56.96%

Powered By www.thaieducation.net