โรงเรียนบ้านกองแขก (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 26
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 4 7 14 1 1 86
ร้อยละ 3.54 % 6.19 % 12.39 % 0.88 % 0.88 % 76.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 2 3 25 0 1 42
ร้อยละ 2.74 % 4.11 % 34.25 % 0.00 % 1.37 % 57.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 7 11 39 2 2 154
ร้อยละ 3.26 % 5.12 % 18.14 % 0.93 % 0.93 % 71.63 %

142 : 5 , 8 , 14 , 2 , 1 , 112...3.52 , 5.63 , 9.86 , 1.41 , 0.70 , 78.87 = 30 : 21.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 28.37%

Powered By www.thaieducation.net