โรงเรียนบ้านกองแขก (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 27
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 2 5 19 3 1 83
ร้อยละ 1.77 % 4.42 % 16.81 % 2.65 % 0.88 % 73.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 2 3 18 0 1 49
ร้อยละ 2.74 % 4.11 % 24.66 % 0.00 % 1.37 % 67.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 5 9 37 3 2 159
ร้อยละ 2.33 % 4.19 % 17.21 % 1.40 % 0.93 % 73.95 %

142 : 3 , 6 , 19 , 3 , 1 , 110...2.11 , 4.23 , 13.38 , 2.11 , 0.70 , 77.46 = 32 : 22.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 26.05%

Powered By www.thaieducation.net