โรงเรียนบ้านกองแขก (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 27
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 4 7 21 0 0 79
ร้อยละ 3.60 % 6.31 % 18.92 % 0.00 % 0.00 % 71.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 5 0 20 0 0 50
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 26.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 10 8 41 0 0 156
ร้อยละ 4.65 % 3.72 % 19.07 % 0.00 % 0.00 % 72.56 %

140 : 5 , 8 , 21 , 0 , 0 , 106...3.57 , 5.71 , 15.00 , 0.00 , 0.00 , 75.71 = 34 : 24.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 27.44%

Powered By www.thaieducation.net