โรงเรียนบ้านกองแขก (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 27
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 4 7 21 1 0 79
ร้อยละ 3.57 % 6.25 % 18.75 % 0.89 % 0.00 % 70.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 2 3 19 0 1 50
ร้อยละ 2.67 % 4.00 % 25.33 % 0.00 % 1.33 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 7 11 40 1 1 156
ร้อยละ 3.24 % 5.09 % 18.52 % 0.46 % 0.46 % 72.22 %

141 : 5 , 8 , 21 , 1 , 0 , 106...3.55 , 5.67 , 14.89 , 0.71 , 0.00 , 75.18 = 35 : 24.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78%

Powered By www.thaieducation.net