โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 16
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 4 15 10 0 0 65
ร้อยละ 4.26 % 15.96 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 69.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
120
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 110
ร้อยละ 0.83 % 0.83 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 7 18 22 0 0 191
ร้อยละ 2.94 % 7.56 % 9.24 % 0.00 % 0.00 % 80.25 %

118 : 6 , 17 , 14 , 0 , 0 , 81...5.08 , 14.41 , 11.86 , 0.00 , 0.00 , 68.64 = 37 : 31.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75%

Powered By www.thaieducation.net