โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 15
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 4 14 9 0 0 72
ร้อยละ 4.04 % 14.14 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
120
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 110
ร้อยละ 0.83 % 0.83 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 241 คน
จำนวน(คน) 7 17 20 0 0 197
ร้อยละ 2.90 % 7.05 % 8.30 % 0.00 % 0.00 % 81.74 %

121 : 6 , 16 , 12 , 0 , 0 , 87...4.96 , 13.22 , 9.92 , 0.00 , 0.00 , 71.90 = 34 : 28.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 18.26%

Powered By www.thaieducation.net