โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 16
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 4 14 9 0 0 72
ร้อยละ 4.04 % 14.14 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 105
ร้อยละ 0.87 % 0.87 % 6.96 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 7 17 20 0 0 193
ร้อยละ 2.95 % 7.17 % 8.44 % 0.00 % 0.00 % 81.43 %

122 : 6 , 16 , 12 , 0 , 0 , 88...4.92 , 13.11 , 9.84 , 0.00 , 0.00 , 72.13 = 34 : 27.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57%

Powered By www.thaieducation.net