โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 2 3 3 3 1 87
ร้อยละ 2.02 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 1.01 % 87.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 0 0 3 2 0 110
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.61 % 1.74 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 2 3 6 5 1 219
ร้อยละ 0.85 % 1.27 % 2.54 % 2.12 % 0.42 % 92.80 %

121 : 2 , 3 , 3 , 3 , 1 , 109...1.65 , 2.48 , 2.48 , 2.48 , 0.83 , 90.08 = 12 : 9.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20%

Powered By www.thaieducation.net