โรงเรียนบ้านห้วยม่วง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 9
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 1 3 9 1 0 31
ร้อยละ 2.22 % 6.67 % 20.00 % 2.22 % 0.00 % 68.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 3 4 11 1 0 40
ร้อยละ 5.08 % 6.78 % 18.64 % 1.69 % 0.00 % 67.80 %

59 : 3 , 4 , 11 , 1 , 0 , 40...5.08 , 6.78 , 18.64 , 1.69 , 0.00 , 67.80 = 19 : 32.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20%

Powered By www.thaieducation.net