โรงเรียนบ้านห้วยม่วง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 8
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 1 3 8 1 0 32
ร้อยละ 2.22 % 6.67 % 17.78 % 2.22 % 0.00 % 71.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 3 4 10 2 0 40
ร้อยละ 5.08 % 6.78 % 16.95 % 3.39 % 0.00 % 67.80 %

59 : 3 , 4 , 10 , 2 , 0 , 40...5.08 , 6.78 , 16.95 , 3.39 , 0.00 , 67.80 = 19 : 32.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20%

Powered By www.thaieducation.net