โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 14
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 0 3 10 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 4.84 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 79.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
120
จำนวน(คน) 8 5 21 0 0 86
ร้อยละ 6.67 % 4.17 % 17.50 % 0.00 % 0.00 % 71.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 9 8 31 0 0 149
ร้อยละ 4.57 % 4.06 % 15.74 % 0.00 % 0.00 % 75.63 %

77 : 1 , 3 , 10 , 0 , 0 , 63...1.30 , 3.90 , 12.99 , 0.00 , 0.00 , 81.82 = 14 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.37%

Powered By www.thaieducation.net