โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 14
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 2 0 8 1 0 50
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 13.11 % 1.64 % 0.00 % 81.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
121
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 111
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.26 % 0.00 % 0.00 % 91.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 3 0 18 2 0 175
ร้อยละ 1.52 % 0.00 % 9.09 % 1.01 % 0.00 % 88.38 %

77 : 3 , 0 , 8 , 2 , 0 , 64...3.90 , 0.00 , 10.39 , 2.60 , 0.00 , 83.12 = 13 : 16.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.62%

Powered By www.thaieducation.net