โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 14
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 91.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
127
จำนวน(คน) 2 1 17 0 0 107
ร้อยละ 1.57 % 0.79 % 13.39 % 0.00 % 0.00 % 84.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 3 1 22 0 0 178
ร้อยละ 1.47 % 0.49 % 10.78 % 0.00 % 0.00 % 87.25 %

77 : 1 , 0 , 5 , 0 , 0 , 71...1.30 , 0.00 , 6.49 , 0.00 , 0.00 , 92.21 = 6 : 7.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75%

Powered By www.thaieducation.net