โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 1 4 17 0 0 39
ร้อยละ 1.64 % 6.56 % 27.87 % 0.00 % 0.00 % 63.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
127
จำนวน(คน) 1 9 20 0 0 97
ร้อยละ 0.79 % 7.09 % 15.75 % 0.00 % 0.00 % 76.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 2 15 37 0 0 149
ร้อยละ 0.99 % 7.39 % 18.23 % 0.00 % 0.00 % 73.40 %

76 : 1 , 6 , 17 , 0 , 0 , 52...1.32 , 7.89 , 22.37 , 0.00 , 0.00 , 68.42 = 24 : 31.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60%

Powered By www.thaieducation.net