โรงเรียนบ้านหาดนาค (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 44.44 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 1 2 8 0 0 13
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 54.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน
จำนวน(คน) 1 2 12 0 0 18
ร้อยละ 3.03 % 6.06 % 36.36 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %

33 : 1 , 2 , 12 , 0 , 0 , 18...3.03 , 6.06 , 36.36 , 0.00 , 0.00 , 54.55 = 15 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45%

Powered By www.thaieducation.net