โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 12
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 12 13 3 0 0 50
ร้อยละ 15.38 % 16.67 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 64.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 13 14 5 0 0 62
ร้อยละ 13.83 % 14.89 % 5.32 % 0.00 % 0.00 % 65.96 %

94 : 13 , 14 , 5 , 0 , 0 , 62...13.83 , 14.89 , 5.32 , 0.00 , 0.00 , 65.96 = 32 : 34.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 34.04%

Powered By www.thaieducation.net