โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 8
ร้อยละ 20.00 % 13.33 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 15 17 5 0 0 40
ร้อยละ 19.48 % 22.08 % 6.49 % 0.00 % 0.00 % 51.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 18 19 7 0 0 48
ร้อยละ 19.57 % 20.65 % 7.61 % 0.00 % 0.00 % 52.17 %

92 : 18 , 19 , 7 , 0 , 0 , 48...19.57 , 20.65 , 7.61 , 0.00 , 0.00 , 52.17 = 44 : 47.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83%

Powered By www.thaieducation.net