โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 3 2 0 0 6
ร้อยละ 26.67 % 20.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 16 18 6 0 0 37
ร้อยละ 20.78 % 23.38 % 7.79 % 0.00 % 0.00 % 48.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 20 21 8 0 0 43
ร้อยละ 21.74 % 22.83 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 46.74 %

92 : 20 , 21 , 8 , 0 , 0 , 43...21.74 , 22.83 , 8.70 , 0.00 , 0.00 , 46.74 = 49 : 53.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 53.26%

Powered By www.thaieducation.net