โรงเรียนบ้านใหม่สารภี (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 6
ร้อยละ 36.36 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 5 2 6 0 0 41
ร้อยละ 9.26 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 75.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 52
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 11 3 10 0 0 99
ร้อยละ 8.94 % 2.44 % 8.13 % 0.00 % 0.00 % 80.49 %

65 : 9 , 3 , 6 , 0 , 0 , 47...13.85 , 4.62 , 9.23 , 0.00 , 0.00 , 72.31 = 18 : 27.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51%

Powered By www.thaieducation.net