โรงเรียนบ้านใหม่สารภี (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 5 2 0 3 0 1
ร้อยละ 45.45 % 18.18 % 0.00 % 27.27 % 0.00 % 9.09 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 11 3 10 14 13 1
ร้อยละ 21.15 % 5.77 % 19.23 % 26.92 % 25.00 % 1.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 4 6 6 10 28
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 10.71 % 10.71 % 17.86 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 18 9 16 23 23 30
ร้อยละ 15.13 % 7.56 % 13.45 % 19.33 % 19.33 % 25.21 %

63 : 16 , 5 , 10 , 17 , 13 , 2...25.40 , 7.94 , 15.87 , 26.98 , 20.63 , 3.17 = 61 : 96.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 74.79%

Powered By www.thaieducation.net