โรงเรียนบ้านใหม่สารภี (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 0 0 1 0 7
ร้อยละ 27.27 % 0.00 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 19 0 12 5 4 14
ร้อยละ 35.19 % 0.00 % 22.22 % 9.26 % 7.41 % 25.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 1 0 15 1 4 37
ร้อยละ 1.72 % 0.00 % 25.86 % 1.72 % 6.90 % 63.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 23 0 27 7 8 58
ร้อยละ 18.70 % 0.00 % 21.95 % 5.69 % 6.50 % 47.15 %

65 : 22 , 0 , 12 , 6 , 4 , 21...33.85 , 0.00 , 18.46 , 9.23 , 6.15 , 32.31 = 44 : 67.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 52.85%

Powered By www.thaieducation.net