โรงเรียนบ้านใหม่สารภี (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 5 6 0 0 0 0
ร้อยละ 45.45 % 54.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 9 4 2 13 2 24
ร้อยละ 16.67 % 7.41 % 3.70 % 24.07 % 3.70 % 44.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 3 5 13 4 9 24
ร้อยละ 5.17 % 8.62 % 22.41 % 6.90 % 15.52 % 41.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 17 15 15 17 11 48
ร้อยละ 13.82 % 12.20 % 12.20 % 13.82 % 8.94 % 39.02 %

65 : 14 , 10 , 2 , 13 , 2 , 24...21.54 , 15.38 , 3.08 , 20.00 , 3.08 , 36.92 = 41 : 63.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 60.98%

Powered By www.thaieducation.net